ยอดรวมสุทธิทั้งหมด

จำนวนข้างต้นอิงตาม ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ ณ ปัจจุบัน

ผลกำไรทั้งหมด

จำนวนข้างต้นอิงตาม ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ ณ ปัจจุบัน

รายจ่ายทั้งหมด

จำนวนข้างต้นอิงตาม ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ ณ ปัจจุบัน

ราการผลการจัดการล่าสุด

ผลรวมการจัดการในแต่ละวัน

วันที่ ผลกำไร รายจ่าย ยอดรวมสุทธิ สร้างโดย สถานะ การจัดการ

ยอดการจัดการ ณ วันที่
 ยอดการจัดการ ณ วันที่ :

 ผลกำไร :

 รายจ่าย :

 รวมสุทธิ :

ยอดสรุป อิงตาม วันเวลาค้นหา

ยอดรวมสุทธิทั้งหมด

จำนวนข้างต้นอิงตาม ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ ณ ปัจจุบัน

ผลกำไรทั้งหมด

จำนวนข้างต้นอิงตาม ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ ณ ปัจจุบัน

รายจ่ายทั้งหมด

จำนวนข้างต้นอิงตาม ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ ณ ปัจจุบัน